av搞

av搞

吾谛思一法,先搐脑中黄水出鼻,次针胆穴之络脑间者数处,务期胆中之热移从脑鼻而出,庶乎上泄则下宽,环跳穴中结邪渐运,而肠胃之枯槁渐回。易老用小柴胡加半夏汤。

 故此与伤寒并单举足经言,非病必不涉于手经也,可以意推。按呼出气自下而上,故属心肺。

吞钱,烧炭末,白汤调服。 盖气结则血凝,血凝而气愈滞,血散气行,则立愈矣。

风若非寒,纵极狂暴,无令人昏倒之事。血虚发热,当归、生熟地。

又或饮食过饱,或用力过度,伤其肠胃之络,则血溢肠外,与寒沫搏结成积。此证多有齿缝胀不能嚼者。

若始则发热,渐盖理病,既用承气等汤下之,而里病除矣。在上为心肺之气,在下为肝肾之气,在中为脾胃之气。

Leave a Reply