5533k

5533k

此定喘用麻黄之意也。然足为阴,故于三阳也言“阴中之阳”,三阴也言“阴中之阴”。

脏气者不能自致于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。 有五种,而白者发于春,木王之时,土当败也。

五脏六腑之精皆藏于肾,非肾脏独有精也,故五脏盛则肾乃能泻。 阳明之阳,释阳明,下准此。

羌活秦艽槟榔大腹皮茯苓皮椒目木通泽泻赤小豆商陆等分疏凿饮,名色甚佳,用药亦较舟车丸已轻一等,然吾见服商陆者,必然大泻,胸腹骤宽,不超时而复胀,万无生理。丹皮桂心归尾延胡索三分牛膝赤芍莪术六分三棱四分祛瘀破结,本治瘕之正法,惟体弱者宜酌减。

三焦出气,以温肌肉、充皮肤为津,其留而不行者为液,正此义也。大抵弦急之脉,当为此等病,故急甚亦可为心痛,微急亦可为螈,学人当因理活变可也。

肾气虚则厥,实则胀。邪盛势张,是为新病。

Leave a Reply